ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

a. vereniging: vereniging Interprovinciale

b. lid: een lid van de vereniging.

c. bestuur: het bestuur van de vereniging.

d. ledenraad: de algemene vergadering van de vereniging, bestaande uit een aantal van thans negen (9) leden.

e. VIA Containers:Vereniging Interprovinciale Afvalbedrijven.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de vereniging gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap.

Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op de locatie van de vereniging te Woerden.

De vereniging kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeenkomen met het lid en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

Producten- en dienstenpakket

De vereniging verplicht zich jegens de leden zich maximaal te zullen inspannen voor het samenstellen en bemiddelen van een zinvol pakket aan producten of diensten. Informatie over (wijzigingen in) het dienstenpakket worden bekend gemaakt via de bestaande communicatiemiddelen.

Bemiddeling van producten en diensten

De vereniging bemiddelt in voorkomende gevallen bij levering van producten en verlening van diensten door leden, op voorwaarde dat hun dienstverlening voldoet aan een aantal criteria, die voor de leden van belang zijn:

a. goede kwaliteit;

b. goede service;

c. tijdige levering.

De vereniging treedt in deze voorkomende gevallen op als bemiddelaar tussen lid en klant.

Voor specifieke informatie en voorwaarden betreffende de producten en diensten van de vereniging wordt verwezen naar www.viacontainers.nl of kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met 0348-486588.

Aansprakelijkheid

De vereniging is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, die het lid in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden of middels zijn producten, direct of indirect, op welke wijze dan ook veroorzaakt. Het lid van de vereniging vrijwaart de vereniging voor elke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of middels producten van het lid, direct of indirect, ontstaat.