Kabinet gaat 16 miljoen euro aan circulaire economie besteden

Prinsjesdag: het kabinet gaat in totaal 16 miljoen euro vrijgeven om in 2019 en 2020 de transitieagenda's uit te voeren. Daarnaast werkt het kabinet aan een minimumprijs voor CO2 en wil het een kilometerheffing voor vrachtverkeer invoeren.

Uit de Miljoenennota op Prinsjesdag blijkt dat dit bedrag van 16 miljoen euro onder meer wordt ingezet voor de coördinatie van het Circulaire-Economieprogramma, het uitoefenen van controle op de voortgang, de effecten en de uitvoering van onder meer de verantwoordelijkheid van de producenten en circulair ontwerpen in 2019 en 2020.
Het blijkt ook dat het kabinet het belangrijk vindt dat de benodigde omslag om onze broeikasgasuitstoot te verminderen voor ieder huishouden bereikbaar en betaalbaar is. Volgens het kabinet kan dit bijvoorbeeld door vervuilende activiteiten te belasten; zo zorgt de overheid ervoor dat vervuiling een prijs krijgt en dat bedrijven en consumenten onbedoelde negatieve klimaatgevolgen laten meewegen in hun beslissingen. Daarom werkt het kabinet aan een CO2-minimumprijs en wil het uiterlijk in 2020 een kilometerheffing voor vrachtverkeer invoeren. De inkomsten uit die heffing zullen in overleg worden teruggesluisd naar de vervoerssector door o.a. de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s te verlagen. Bedrijven die niet innoveren en veel broeikasgassen blijven uitstoten, gaan meer betalen.

Ook worden duurzame investeringen en innovatie gestimuleerd, zoals via de verbreding van de SDE+-regeling. Tot 2030 wordt een budget van 3,2 miljard euro beschikbaar gesteld voor de uitrol van duurzame energie en technologie die de uitstoot van broeikasgassen vermindert. Daarnaast is er jaarlijks tot 2030 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatie- en proefprojecten.

In 2030 is het doel van het kabinet dat de broeikasgasuitstoot 49 procent lager is dan in 1990. Dit zal gebeuren aan de hand van een nationaal Klimaatakkoord, dat invulling aan dit doel moet geven. Het streven is dat uiteindelijk in 2050 de uitstoot 95 procent lager is dan in 1990, zoals in de Klimaatwet staat.

Staatssecretaris Van Veldhoven wil in 2019 sowieso een "plastic overeenkomst" introduceren, waarin ze samen met het bedrijfsleven wegwerpplastic gaat beteugelen. Ook gaat ze met het verpakkende bedrijfsleven afspraken maken over het invoeren van verschillende tarieven voor goed herbruikbare verpakkingen.