Recycling van verpakkingsmateriaal blijft groeien

Recycling speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling naar een circulaire economie. In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd. Nederland behoort daarmee tot de Europese koplopers. De verpakkingsketens leveren een grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie.

Het recyclepercentage van verpakkingsafval blijft maar stijgen. In 2017 werd 78% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled versus 75% in 2016. Dat is te danken aan
het positieve inzamelgedrag van de burger en de verschillende partners in de keten: van gemeenten tot aan afvalbedrijven.
Met dit resultaat laten we de EU-doelstelling van 55% ver achter ons. We zien nog steeds mogelijkheden dit percentage verder te laten stijgen, maar ook wij zullen tegen de grenzen van deze groei aanlopen. Met de in 2017 gerealiseerde recyclepercentages tussen de 86% en 95% voor glas, papier/karton en metaal zijn deze grenzen voor die materialen wel zo’n beetje bereikt. En ook voor hout (71%) is niet heel veel groei meer te verwachten. De kansen voor verdere groei liggen met name bij kunststof verpakkingsafval.

Een paar van de leerpunten:

- De samenwerking, afstemming en communicatie tussen partijen in de kunststofketen kan en moet beter. Bijvoorbeeld: Veel gemeenten hebben te veel verschillende inzamelsystemen: diftar, omgekeerd inzamelen, ondergrondse én bovengrondse bakken, haal- en brengsystemen en bijvoorbeeld ook bron én nascheiding naast elkaar in één gemeente. De inrichting van het inzamelsysteem is de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente, maar er liggen nog kansen voor optimalisatie bij betere afstemming onderling en het delen van lessen tussen gemeenten.

- De gehele keten moet zich richten op de kwaliteit van de inzameling en recycling van kunststof verpakkingen. Daar moet het verpakkende bedrijfsleven ook zijn bedrage aan leveren door goed
recyclebare verpakkingen op de markt te brengen. Daar liggen zeker nog kansen voor verbetering.

- Innovaties zijn noodzakelijk om de keten beter te laten werken. Daar moeten de betrokken partijen als sorteerders en recyclers ook de kans voor krijgen. Daarom wil het Afvalfonds Verpakkingen ook lange termijn afspraken met hen maken.